بادبادك باز

 بادبادك ها هر چه سبك تر باشند ، بيشتر با باد عجين مي شوند و بيشتر به اوج مي روند . آنهايي كه بادبادك بازند ، خوب مي دانند كه چه نوع حصيري ، چه جنس كاغذ و يا زرد ورقي و چه مقدار سريش را براي ساختن بادبادك بكار برند و از همه مهمتر ، چه نوع و چه مقدار ريسمان مهيا سازند و تعداد و اندازه ي دنباله ها و گوشواره هاي بادبادك ، چه ميزان باشد تا خوب هوا شود و خوب در اوج آسمان ، رقصان خودنمايي كند و جلوه گر شود . افزون بر اين ، انتخاب سمت و سو و انتخاب زمان و همچنين ، ميزان وزندگي باد نيز در اين فرايند ، حائز اهميت است . 


 چنانچه هر كدام از موارد پيش گفته مراعات نشوند ؛ بادبادك يا بر اثر عدم تعادل ، با موانع سطح زمين برخورد مي كند و پاره مي شود ، يا پس از كمي اوج گرفتن ، معلق مي شود و رو به زمين كمانه مي كند و يا آنكه ريسمان پاره مي كند و از كنترل خارج شده و رها مي گردد . 


 حكايت زندگي آدمي نيز درست بسان همين بادبادك و همين بادبادك بازان است . بايد چابك بود و سبكبال ، بايد جنس شناس بود و وقت شناس ، بايد راه بلد بود و سمت و سو شناس . بايد حد و اندازه ها را دانست و از افتادن به ورطه افراط و تفريط بر حذر بود . بايد خويش را به دست بادبادك بازاني سپرد كه مقصد و مقصود را خوب مي شناسند و آدمي را درست به سر منزل نهايي مي رسانند . در غير اينصورت ، آدمي به همان عارضه هايي دچار مي شود كه بادبادك هاي نامتعادل ، گرفتارش مي شوند و به ورطه سقوط و يا رهايي مي روند . 


/ 0 نظر / 55 بازدید